بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 93850100008
نام و نام خانوادگي : بهناز شوقی
عنوان پایان نامه : ارائه یک مدل بهینه برای حداقل نمودن مجموع وزنی دیرکرد در زمانبندی پروژه با محدودیت منابع با در نظر گرفتن انعطاف پذیری در تخصیص منابع: یک مطالعه موردی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمد فلاح ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
بهمن نادری
چكيده : یکی از مهم ترین مسائل در حوزه زمانبندی پروژه مدل RCPSP است .زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع (RCPSP) ،شامل یک پروژه باj فعالیت است که به صورت j=1,2,…,J نمایش داده می شوند.زمان انجام هر فعالیت j با Dj نمایش داده می شود. به علت نیازهای فنی،یک سری روابط پیش نیازی بین فعالیت هاوجود دارد که به این صورت مجموعه ای از روابط به صورت Pj نشان داده می شود که نشان دهد که یک فعالیت j امکان شروع شدن ندارد مگر در حالتی که تمامی روابط پیش نیازی کامل شده باشد. هر فعالیت یک مقدار مشخص از منابع را برای انجام و اجرا نیاز دارد. محدودیت های اصلی این مدل شامل سطح دسترسی به منابع و روابط پیش نیازی بین فعالیت های پروژه است. انعطاف پذیری در زمانبندی پروژه با محدودیت منابع به صورت های زمانی، ترتیب اجرا،تخصیص منابع و شیوه اجرا مطرح می شود.تمرکز تحقیقات صورت پذیرفته تا کنون بر روی فعالیت ها می باشد و تنها رنجبر و همکاران در سال 2012 بر روی منابع پروژه تمرکز نموده اند. همچنین ، توجهی به نحوه ی تخصیص منابع و همچنین ترتیب شروع به کار منابع بر روی هر فعالیت نگردیده است. تا آن جا که همه منابع مورد نیاز برای کار برروی آن فعالیت از ابتدا می بایست در دسترس باشد تا کار بر روی آن فعالیت آغاز گردد. با توجه به غیرواقعی بودن این گونه تخصیص منبع به فعالیت ز، در این پروژه تخصیص منابع با رعایت ترتیب شروع به کار هر منبع، به عنوان نوآوری تحقیق در نظر گرفته است.لازم به ذکر است در این پژوهش ،برای اولین بار، با تعریف شرایطی ، امکان اجاره منبع و همچنین جابجایی منابع در حین اجرای کار در مسائل زمانیندی پروژه و با هدف کاهش هزینه مربوط به دیرکرد منابع در نظر گرفته شده است.هدف از انجام پژوهش ارائه یک مدل بهینه برای حداقل نمودن مجموع وزنی هزینه دیرکرد منبع در زمانبندی پروژه با محدودیت منابع با در نظر گرفتن انعطاف پذیری در تخصیص منابع ارائه می شود. در این پژوهش مدل تک هدفه با نرم افزار دقیقGAMS در سایزهای کوچک و متوسط حل می شود و جواب بهینه به دست می آید. با توجه به این که مساله RCPSP از جمله مسائل NP-Hard قوی است.برای حل مسائل بزرگ باتوجه به NP-Hard بودن مساله زمانبندی،می بایست از الگوریتم فراابتکاری استفاده نمود.
كلمات كليدي : انعطاف پذیری ، زودکرد ، فعالیت ، زمانبندی پروژه ، محدودیت منابع
تاريخ دفاع : 0000-00-00