بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940012840
نام و نام خانوادگي : مریم فرجی
عنوان پایان نامه : بررسی عملکرد دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم در حوزه‌ی موضوعی اعداد در آزمون تیمز 2015 و شناسایی بدفهمی‌های رایج آنها
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : رياضي
رشته/گرایش تحصيلي : رياضي- كاربردي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نسیم اصغری ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
حمید فرجی
چكيده : آزمون تیمز همانند آیینه ای است که کشورها می توانند نظام آموزشی خود را از یک منظر بین المللی ببینند .تیمز محکی معتبر و علمی است که پژوهشگران به کمک نتایج آن علاوه بر بررسی عملکرد دانش آموزان، می توانند به شناسایی بدفهمی های آنان بپردازند .پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد دانش ی چهارم و شناسایی بدفهمی ¬ آموزان پایه های رایج آن ی محتوایی اعداد به کمک تحلیل نتایج ¬ ها در حوزه انجام شده است .این مطالعه از نظر هدف کاربردی است و از نتایج آن می 5092 آزمون تیمز توان در برنامه ریزی های آموزشی و بهبود روش تدریس استفاده کرد .عملکرد دانش های آنان در این آزمون از طریق تحلیل کدهای ارائه شده در راهنمای تصحیح ¬ آموزان و بدفهمی و ابزار مورد استفاده در 5092 دانش آموز شرکت کننده در آزمون تیمز 0032 ی مورد مطالعه ¬ توسط پژوهشگر بررسی شده است .نمونه باشد .نتایج این پژوهش بیانگر عملکرد ضعیف دانش ¬ این پژوهش، سؤالات ریاضی این آزمون در حوزه موضوعی اعداد می آموزان و های مختلف آنان در بخش ¬بدفهمی های اعداد طبیعی، کسرها و اعشارها، عبارات عددی، الگوها و رابطه ها می باشد.
كلمات كليدي : تیمز، بدفهمی، حوزه موضوعی اعداد
تاريخ دفاع : 1396-11-02