بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910641320
نام و نام خانوادگي : سیمین توحیدنیا
عنوان پایان نامه : توسعه مدل هاي تخصيص در حضور قيمت هاي ثابت و متغیر و كاربرد آنها براي بررسي تغييرات بهره وري واحدهاي تصميم گيرنده با ساختار شبكه
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : رياضي
رشته/گرایش تحصيلي : رياضي كاربردي - تحقيق در عمليات
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : قاسم توحیدی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
فرهاد حسین زاده لطفی
چكيده : در این رساله پژوهشی مدل های جامع براساس مدل های تحلیل پوششی داده ها معرفی شده و با استفاده از آنها انواع کارایی شامل تکنیکی، تخصیصی، هزینه و سود مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و اندازه گیری می شود. مدلی جهتی برای بررسی کارایی سود واحدهای تصمیم گیرنده در بازارهاي غيررقابتي و همچنین مدل هایی برای اندازه گیری کارایی هزینه چنددوره ای کلی واحدهایی با ساختار شبکه ارائه می گردد. با استفاده از مدل DEA چنددوره ای پیشنهادشده و همچنین روابط ریاضی میان کارایی هزینه کلی سیستم شبکه چنددوره ای و زیرسیستم های آن، همچنین روابط میان کارایی هزینه چنددوره ای کلی سیستم شبکه و مراحل آن، کارایی هزینه چنددوره ای کلی متناظر سیستم شبکه را به 3 طریق ارزیابی خواهیم کرد. در این تحقیق همچنین به مطالعه مدل های DEA در حضور دسته مهمی از داده های غیرقطعی تحت عنوان داده های بازه ای خواهیم پرداخت، و آنها را برای ارزیابی و بهبود کارایی هزینه DMUها در حالتی که تمامی ورودی ها و خروجی ها داده های بازه ای هستند و قیمت ورودی ها کاملا مشخص و شناخته شده است، به کار خواهیم برد. علاوه براین، با توجه به اهمیت اعمال نظرات کارشناسان در ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده، به تعمیم مدل DEA-R جهت ارزیابی کارایی واحدها در حالتی که قیمت های ورودی ها و خروجی ها مشخص است پرداخته، و سپس نتایج به دست آمده از مدل پیشنهادشده را برای بررسی تغییرات بهره وری واحد تحت ارزیابی به کار خواهیم برد.
كلمات كليدي : تحلیل پوششی داده ها، مدل تخصیص، شاخص بهره وری مالمکوئیست
تاريخ دفاع : 1396-11-12