بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930600384
نام و نام خانوادگي : فاطمه رهبر فرزانيان
عنوان پایان نامه : مطالعه تاکسونومیک ژئوفیلومورفهای (Chilopoda: Geophilomorpha) منطقه جنگل نور
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ارس رفیعی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
رقیه زارعی
چكيده : صدپایان از جمله گروه های بندپایان فراموش شده ای هستند که در مورد تاکسونومی و اکولوژی آ ن ها در ایران مربوط به سال های گذشته و پژوهشگران داخلی زارعی و همکاران 1393 که مجموعۀ مطالعات آن ها منجر به گزارش هفت گونۀ متعلق به راستۀ Geophilomorpha ، از ایران گزارش شده است. در مطالعۀ حاضر به بررسی راستۀ Geophilomorpha در منطقۀ جنگل نور پرداخته شده است. به منظور جمع آوری این صدپایان 10 ایستگاه در جنگل نور انتخاب شد. در نتیجه نمونه برداری های انجام شده بیش از 500 نمونه از از این راسته جمع آوری شدند. نمونه های جمع آوری شده به منظور شناسایی با مقالات و توصیف گونه های مختلف موجود مقایسه شدند و در نهایت شناسایی شدند. مجموعۀ مطالعات تاکسونومیکی و مقایسۀ صفات دارای اهمیت میان گونه های شناخته شده، منجر به معرفی 3 گونه با نام های Clinopodes flavidus ، Henia bicarinata ، Pachymerium ferrugineum ، و احتمالاً یک جنس جدید در این منطقه شد. این نمونه ها متعلق به 3 خانوادۀ Dignathodontidae ، Geophilidae ، Himantariidae هستند. بر اساس مطالعۀ پژوهش حاضر در بیشتر مناطق مورد نمونه برداری ، Clinopodes flavidus یافت شد که پراکندگی نسبتاً گستردۀ آن را نشان می دهد. همچنین بررسی نشان داد که در منطقۀ جنگل نور احتمالاً یک جنس جدید وجود دارد که این نمونه نیز به فراوانی یافت شد. که مطالعات تکمیلی برای توصیف آن در حال انجام است. مناطق جنگلی شمال ایران دارای تنوع گونه ای فراوان تری است که تا کنون به آن پرداخته نشده است.
كلمات كليدي : سدپايان، جنگل نور، راسته ژئوفيلومورف ها، تاكسونوميك
تاريخ دفاع : 1396-10-25