بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930490478
نام و نام خانوادگي : عليرضا گودرزي
عنوان پایان نامه : بهینه‌سازی انتقال حرارت اجباری نانوسیال درون لوله‌ای چندوجهی با گوشه گرد شده
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : آرش میرعبداله لواسانی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد افتخاری یزدی ,
چكيده : هدف از این مطالعه بهینه سازی انتقال حرارت ازیک لوله‌ی چند وجهی با گوشه های گرد شده با جریان داخلی نانوسیال به کمک روش عددی می باشد. رفتار هیدرولیکی - حرارتی جریان نانوسیال درون لوله ها با سطح مقطع دایره ، مثلث ومربع با قطر هیدرولیکی mm 10 مطالعه شد .شعاع گوشه های گرد شده برای لوله های مربعی و‌‌مثلثی درمحدوده mm5˂R˂mm1 است.نانو‌‌‌سیال مورد مطالعه مخلوط آب وذرات Tio2 با درصد (0.2=ɸ) است.رینولدز جریان در محدوده 1000تا 1900 می باشد . نتایج نشان می دهند که گرد کردن گوشه های لوله ها با سطح مقطع مربعی و مثلثی تا شعاع بحرانی هر مقطع باعث افزایش کارایی هیدرولیکی – حرارتی لوله های فوق به ترتیب به مقدار05/0 و33/0 است .
كلمات كليدي : انتقال حرارت، نانوسیال، لوله چندوجهی، گوشه های گرد شده
تاريخ دفاع : 1396-06-22