بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940042533
نام و نام خانوادگي : ناصح قربانی
عنوان پایان نامه : ظرفیت میرایی معادل در قاب های فولادی خمشی میان مرتبه و بلند مرتبه با استفاده از روابط طراحی مبتنی بر تغییرمکان مستقیم
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهریار طاووسی تفرشی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر بهرویان ,
چكيده : هدف از این پایان¬نامه، ارائۀ رابطۀ مناسبی برای محاسبۀ نسبت میرایی هیسترزیس برای قاب¬های خمشی فولادی منظم در روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان می¬باشد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این روش در حال حاضر شرایط عملکردی مورد نظر را به طور صحیح برآورده نمی‌کند به عنوان مثال برش‌پایه بدست آمده براساس این روش به طور قابل‌ ملاحظه¬ای بیشتر از مقادیر بدست آمده در تحلیل¬های دینامیکی غیرخطی است. از آنجا که روابط ارائه شده برای سازه¬های فولادی در مراحل تکامل می¬باشند و با توجه به اینکه نسبت میرایی هیسترزیس در این روش به صورت تجربی تخمین زده می¬شوند، در این پایان¬نامه سعی شده است که با انجام تحلیل دینامیکی در نرم¬افزار SeismoStruct نمودارهای هیسترزیس حاصل از هفت رکورد شتاب¬نگاشت طبیعی استخراج شود و سپس میرایی از روی نمودارهای هیسترزیس محاسبه شود. قاب¬های مورد مطالعه 8، 10، 12، 16 و 20 طبقه می¬باشند که سعی شده است در محدودۀ ارتفاعی متوسط و بلند انتخاب شود. رکوردهای طبیعی انتخاب شده 7 رکورد می¬باشند. نتایج حاصل از تحلیل عددی نشان می¬دهد که میرایی حاصل از روش تغییرمکان مستقیم کمتر از روش عدددی می¬باشد از اینرو در انتها رابطۀ میرایی حاصل از روش تغییرمکان مستقیم اصلاح شده است و رابطۀ جایگزین نیز برای میرایی پیشنهاد شده است.
كلمات كليدي : روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان، نسبت میرایی ویسکوز معادل، قاب‌ خمشی فولادی، تحلیل دینامیکی، تغییرمکان هدف.
تاريخ دفاع : 1397-06-14