بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930557701
نام و نام خانوادگي : علي نعمت زاده
عنوان پایان نامه : کاربرد لاگDSI لاگ مرسوم در تشخيص انواع سيالات مخزني و ليتولوژي در يكي از مخازن جنوب ايران
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -اکتشاف
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمدرضا انصاری
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مریم اوتادی ,
چكيده : امروزه علاقه مندي به تفسير سرعت امواج تراكمي و برشیVp) و (Vs و رابطه ي آنها با سنگ شناسي و نوع سيال بيشتر احساس مي شود به دلیل اینکه ميتوان با استفاده از روابط حاكم بين امواج تراكمي و برشي، نوع سيال و سنگ شناسي را تعيين كرد. در این زمینه استفاده از لاگ های مختلف از جمله لاگDSI یک چالش جدی محسوب می شود. در این مطالعه از پردازش و تفسیر داده های نگارDSI برای تعیین سنگ شناسی و سیال سازند کنگان و دالان در یکی از چاه های میدان گازی پارس جنوبی استفاده شده است. مراحل تفسیر و پردازش داده های DSI و داده های متداول مخزنی و تطابق و ترسیم نمودارهای متقاطع در نرم افزار ژئولاگ4/7 انجام شده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، مقادیر نمودارVp/Vs می تواند در تعیین نوع سنگ شناسی سازند مورد استفاده قرار گیرد. براساس تفسیر نمودار Vp/Vs و ترسیم نمودارهای متقاطع مختلف و استفاده از مدل پیکت و کرایف سیال سازند از نوع گاز و سنگ شناسی غالب سازند کنگان و دالان کربناته از نوع آهک و دولومیت تشخیص داده شد. میان لایه های انیدریتی و شیلی نیز در توالی مورد مطالعه وجود دارد. بررسی تغييرات مجذور سرعت امواج تراكمي و برشي نشان می دهد، کاهش مقدار موج تراکمی بیانگر افزایش تخلخل و حضور سیال گاز یا آب می باشد. در این زمینه کاهش محسوس سرعت موج برشی موید وجود سیال آب است. نتایج به دست آمده با نتایج تفسیر نمودارهای متداول مخزنی مورد تطابق و اعتبار سنجی قرار گرفت که از انطباق منطقی و خوبی برخوردار بودند.
كلمات كليدي : لاگ ليتولوژي سيالات مخزني
تاريخ دفاع : 1396-11-09