بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 970235826
نام و نام خانوادگي : فاطمه جمالی پور
عنوان پایان نامه : مطالعه مفهوم فراواقعیت در نقاشی های چاک کلوز و علی اکبرصادقی براساس نظریه بودریار
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمد عارف
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : پرستو پنجه شاهی ,
پردیس بهمنی
چكيده : از دهه 1960 با رشد فزاینده شمار تصاویری که در زندگی روزمره رسوخ میکردند، مفهوم وانموده به مرور وارد مباحث نقد هنری گردید. از نظر بودریار در این دوره، وانموده ها بر همه وجوه زندگی بشر سلطه یافته اند و به هیچ روی قابل تشخیص از امر واقعی نیستند. ایماژها در عصر پسامدرن نه تنها ادعای نمایش واقعیت را ندارند بلکه خود را به جای آن معرفی میکنند. وی یکی از متفکرانی است که در اندیشه های خود به خوبی این وضعیت دوگانه میان واقعیت و وانموده را مورد پرسش قرار می دهد و سعی در تبیین وضعیت تازه ای دارد؛وضعیتی که در آن دو مولفه ایماژ )تصویر( و بازی نشانه ها حیات اجتماعی بشر را تحت کنترل دارند. افزون بر این نقاشی در دوره پسامدرن بسیار تحت تاثیر اندیشه های بودریار است.نقاشان فراواقع گرا بر اتمام جهان تصویری تاکید میکنند و معتقدند تنها حقیقتی که اکنون در اختیار ماست، جهان شبیه سازی شده است .متفکران پسامدرن و از جمله بودریار نیز بر این اندیشه اند که بازنمایی همه آن چیزی است که هست و میتواند باشد. از جمله این هنرمندان چاک کلوز و علی اکبر صادقی است. از آنجایی که امروزه مفاهیم وانمایی و حادواقعیت به شالوده بیشتر پژوهش ها درباره بودریار و امر بصری، به ویژه در حوزه های تولیدفرهنگی و نقد هنری تبدیل شده است، پژوهش حاضر بر آن است که تا ضمن بررسی چرایی نظر بودریار درمورد بی اعتباری هنر معاصر، آن را با شاخه نقاشی فراواقعگرا تطبیق دهد و به روش توصیفی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهدکه بازنمایی حقیقت در نقاشی های( چاک کلوز-علی اکبرصادقی) ونظریه فراواقعیت بودریار از چه نقاط تلاقی مهمی برخوردار است؟دستاوردهای حاصل از تطبیق نمونه های حاضر و اندیشه های بودریار نشان داد که این هنرمندان با ارائه تصاویر فراواقعی، در پی بازتولید کنایه آمیز وانموده ها برآمده اند.
كلمات كليدي : ژان بودریار، هایپررئالیتی، چاک کلوز، سوررئالیسم، علی اکبرصادقی
تاريخ دفاع : 1399-07-09