بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910605784
نام و نام خانوادگي : وحيد نظر بيگي
عنوان پایان نامه : بازشناسي دورنمات شناخته شده در ايران توسط حميد سمندريان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
چكيده : همان طور كه از عنوان پايان نامه مستفاد مي گردد. در اين پژوهش از سوي به تحليل آثار و انديشه هاي فردريش پرداخته خواهد شد و از سوي ديگر كارنامه ي حميد سمندريان را در رابطه با ترجمه و اجراي آثار دورنمات در ايران، بررسي مي شود. فردريش دورنمات نمايشنامه نويس معروف سوئيسي( آلماني زبان ) است ك ه ب ا آثاري همچو ن ملاقات بانوي سالخورد ه و سبك نوشتاري گروتسك ب ر روي تئات ر جها ن و نويسندگا ن بع د ا ز خو د تأثير زيادي داشته است. حميد سمندريان مترجم و كارگردان ايراني است كه با ترجمه ها و اجراي نمايشنامه هاي فردريش دورنمات، او را به تئاتر ايران شناسانده است. با توجه به آشنايي نگارنده به زبان آلماني و در اختيار داشتن منابع اصلي آلماني زبان، و با استفاده از نظريه هاي علمي ترجمه، ميزان موفقيت سمندريان در انتقال انديشه هاي دورنمات به فضاي تئاتر و ادبيات نمايشي ايران بررسي مي شود.در اين پايان نامه، ترجمه هاي سمندريان از نمايش نامه هاي ملاقات بانوي سالخورده، رمولوس كبير و ازدواج آقاي مي سي سي پي با متن اصلي مقايسه مي شود. علت انتخاب اين نمايش نامه ها، شاخص بودن آنها نسبت به ديگر آثار دورنمات است. پژوهش هاي اين گونه، كه به استفاده از زبان اصلي نمايش نامه نويس، انديشه ها و آثار او بررسي و متون ترجمه شده آنها به فارسي با متن اصلي مقايسه مي گردد، باعث مي شو د ت ا مترجما ن ادبيات نمايشي ب ا دقت بيشتري نمايش نامه هاي وارداتي ر ا ترجم ه كنند و پژوهشگران اين عرصه ب ا شناخت بيشتري آثار و انديشه هاي نويسندگان را بررسي كنند. روش تحقيق و گردآوري اطلاعات جهت تدوين اين پايان نامه به صورت كتابخانه اي انجام پذيرفته شده است. از آن جا كه منابع و كتب در زمينه ي انديشه هاي فردريش دورنمات در ايران ناكافي بوده، لذا اينجاب از منابع و كتب محدودي آلماني كه در اختيار بوده، استفاده نموده ا
كلمات كليدي : فردریش درونمات- حمید سمندریان تئاتر- ادبیات نمایشی آلمانی- ترجمه
تاريخ دفاع : 1395-11-16