بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950319508
نام و نام خانوادگي : سمیرا عرب
عنوان پایان نامه : تحلیل بصری آثار خاتم کاری دوره قاجار در تهران (با رویکرد تاریخی نگری از منظر هاینریش وُلفلین)
دانشكده : دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
گروه تحصيلي : تاريخ
رشته/گرایش تحصيلي : تاريخ
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : غلامعلی حاتم , غلامعلی حاتم
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی , فاطمه شاهرودی
چكيده : چکیده رساله (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): خاتم¬کاری یکی از روش¬های تزیین اشیا چوبی است که از دوره آل مظفر آثار قابل توجهی بر جای مانده است. بررسی¬ها حاکی از آن است دوره قاجار یکی از دوره¬های پر اهمیت این هنر بوده و آثار خاتم¬کاری شاخصی در داخل و خارج از ایران به همت هنرمندان ایرانی بر جای مانده است. در این تحقیق تحلیل بصری آثار براساس اندیشه هاینریش ولفلین به قصد دستیابی به مؤلفه¬های سنجش تاریخی صورت گرفته است. هاینریش ولفلین برای تحلیل سبک آثار تکیه بر عینیت¬گرایی داشته و فارغ از هرگونه پیش داوری در قضاوت آثار بوده است. جامعه آماری در این تحقیق آثار خاتم¬کاری به شیوه¬ی قاجار در شهر تهران بوده و نمونه¬های آماری آن 8 عدد به صورت هدفمند انتخاب شده است. هدف و انگیزه¬ی اصلی در انتخاب این موضوع دستیابی به اطلاعات تخصصی و ارائه¬ی آن به مراکز نگهدارنده آثار به جهت حفاظت و مرمت هر چه صحیح¬تر اثر است. در این راستا سعی بر آن بوده تا اطلاعات تخصصی و فنی آثاری که از ارزش ملی برخوردارند، بدون پیش داوری و قضاوت براساس عینیت¬گرایی تنظیم شود. سؤال پژوهش حاضر این¬گونه بوده که براساس نظریه¬ی ولفلین چه مؤلفه¬هایی برای معیار سنجش تاریخی آثار خاتم¬کاری به شیوه-ی قاجار می¬توان در نظر گرفت؟ چگونه تحلیل بصری آثار خاتم¬کاری براساس سبک¬شناسی ولفلین کمک به تداوم، حفظ و احیای این هنر می¬نماید؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و در روش گردآوری مطالب ضمن استفاده از منابع کتابخانه¬ای، از تحقیقات میدانی شامل مشاهده و همچنین مصاحبه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می¬دهد که برای سنجش تاریخی و استناد اثر به سبک دوره یا سبک فردی می¬توان از آثار کتیبه داری که با مضمون سال، نام سازنده و یا سفارش دهنده هستند، برای تطبیق آثار بدون کتیبه به عنوان اطلاعات پایه استفاده نمود.
كلمات كليدي : تحلیل بصری، خاتم کاری، هاینریش ولفلین، تاریخی نگری، سبک، عینیت گرایی
تاريخ دفاع : 1399-06-29