بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950072547
نام و نام خانوادگي : نرگس صاحب اختیاری
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی اسطوره اهورامزدا و زئوس و آثار هنری اقتباس شده از این اساطیر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
چكيده : یافتن وجوه مشترک میان اسطوره‌های اقوام هم ریشه، امری بدیهی است. این پژوهش اسطوره اهورامزدا را از ایران باستان با زئوس از یونان باستان مقایسه می‌‌کند. پژوهش حاضر به منظور مطالعه تطبیقی دو اسطوره ایرانی و یونانی، به بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو اسطوره می‌پردازد. براساس این اسطوره‌ها، هردوی این خدایان مظهر خیر و نور و قدرت هستند. اهورامزدا در گاتاها مظهر خرد است که گیتی و مینو را به وسیله آن خلق می‌کند. او خالق هستی است و گیتی را از هستی خود شکل می‌دهد. در اساطیر ایران خورشید را اهورامزدا می‌آفریند. از خورشید به چشم اهورامزدا تعبیر شده. اهورامزدا پاکی مطلق است بدی در او راه ندارد. نام زئوس مربوط است به کلمه یونانی dios به معنی «درخشان» .زئوس ایزد آسمان رخشان و نیز توفان به‌شمار می‌رفت و هم بدین دلیل سلاح او آذرخش بود. یکی از مواردی که او را بسیار خشمگین می‌کرد دروغگویی و پیمان‌شکنی و خیانت بوده‌است. به همین منظور در فصل اول به نحوه ی پژوهش و مقدمات و کلیاتی از پژوهش پرداخته شده است. فصل دوم با نگاهی به تاریخ شکل گیری اسطوره ایرانی اهورامزدا و اسطوره یونانی زئوس به توضیحاتی درباره شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو اسطوره می‌پردازد. در فصل سوم به مطالعه آثارهنری به دست آمده با موضوع این دو اسطوره پرداخته خواهد شد. در فصل چهارم این موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد که آثار هنری مقتبس از این دو اسطوره بیشتر در قالب کدام هنرها ارائه شده‌اند. در این فصل با بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها به اطلاعات و نتایجی دست پیداشده که در فصل آخر با تکیه بر همین نتایج به سوالات پاسخ داده خواهد شد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: اهورا مزدا، زئوس، اسطوره شناسی تطبیقی
تاريخ دفاع : 1399-07-19