بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 88083864000
نام و نام خانوادگي : عسل فلاح شهرک
عنوان پایان نامه : بررسی خیال در آثار فردا کالو، رنه مگریت و مارک شاگال
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رامین مهدی نژاد درستی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حبیب توحیدی ,
چكيده : تکیه بر خیال ناب و سفر تا به ناکجاآبادهایی که به دور از قالب های دست ساز زندگی امروز، عامل ایجاد لحظه یی درنگ و مجال تنفس بر روح آشفته ی انسانی است که همواره بنا بر خلقت و سرشت اش، مفر و پناهی می جوید تا بلکه در سایه ی آرامش آن، بتواند خود را بیابد و از چیستی و چگونگی خویش آگاه شود، همواره از بزرگترین نیازهای انسان های همه ادوار و انسان امروز است. خیال انگیزی و رویا، مانند بسیاری از احساسات نوع بشر که مشترکند، در نهایت صداقت، همزادپنداری تمام اقشار ملیت های گوناگون را بر می انگیزاند و حتی برای لحظه یی حس عمیق و ناب اتحاد بشر را می سازند. آنچه سبب می شود انسان خیالش را پرواز دهد و از حضور و لمس فضای واقعی اطرافش، پا فراتر نهد، شاید میل غریزی انسان است به سمت کشف ناشناخته ها، یافتن غیر ممکن ها و یا شاید اشتیاق او به خلق دنیایی شگرف تر و ایده آل تر از آنچه که در آن تعریف شده و می زید. فریداکالو رنه مگریت و مارک شاگال، از جمله ی بزرگترین و موثرترین نقاشان جهان در عرصه ی خیال نگاری می باشند و هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط ذهن و تصور و تصاویر این هنرمندان و نیز ارتباط ذهن واره هایشان با روزگارشان است و آنچه بر آنها رفته ...
كلمات كليدي : فریدا کالو – رنه مگریت – مارک شاگال – خیال – تصویر – تخیل – ذهنیت – واقعیت – خودنگاری
تاريخ دفاع : 1392-06-13