بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960254908
نام و نام خانوادگي : منصوره عظیمی
عنوان پایان نامه : مطالعه نقش آب و بُز کوهی در سفالینه‌های پیشا تاریخی ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نسرین عتیقه چی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بطور کلی در این پژوهش واژه‌های: بز کوهی و نقوش مرتبط با آن، نماد آب و همچنین سفالینه‌های کشف شده از مناطق مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در خصوص مکان‌های باستانی و نظریه‌های باستان‌شناسان معروف در مورد نمادها و نقوش سفالینه‌ها، بیان شده و توضیحات همراه با چندین تصاویر ارائه گشته است. همینطور در مورد اسطوره‌ها، اعتقادات دینی و باورهای فرهنگی انسان‌های دوره باستان سخن به میان آمده است. به عرض رسانده می‌شود که در این پژوهش عموماً از منابع کتابخانه این و بررسی چندین نماد و تصاویر مختلف مرتبط با موضوع از نقوش به جا مانده در کتاب‌ها، مقاله‌ها، سایت‌های معتبر در اینترنت و سفال‌های موجود در موزه‌ها استفاده شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی بوده است و نتایج به دست آمده: ارتباط جالب بین نمادها و نقوش بر روی سفالینه‌ها خیلی نزدیک به هم و پیوسته بوده‌اند و هر کدام پیام رمزی برای گفتن داشته‌اند که انسان‌های دوره باستان با نگاه به آنها متوجه پیام مذهبی و اعتقادی آن می‌شدند. واژه‌های کلیدی: بز کوهی، شاخ، ماه، نماد آب، سفالینه، پیشاتاریخی.
كلمات كليدي : بز کوهی، شاخ، ماه، نماد آب، سفالینه، پیشاتاریخی
تاريخ دفاع : 1398-04-25