بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940102283
نام و نام خانوادگي : نفیسه مجردی
عنوان پایان نامه : بررسی علل ورود تصویر(فتوگرافی)به شیوه فرمالیستی با رویکردی بر گرافیک معاصر ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
الهه پنجه باشی
استاد مشاور () : ,
چكيده : با شروع قرن بیستم اهمیت عکاسی به عنوان ابزار تکثیر آثار گرافیکی رو به افزایش بود. فنون جدید به سرعت روش های قدیم را عوض می کرد و فنون مربوط به گرافیک و مصور سازی نیز به طرز چشم گیری تغییر کرد. عکاسی اقتدارش را همچون یک سند غیر قابل انکار تثبيت نمود.که با دیگر فرآیندهای تصویرسازی قابل مقایسه بود. یکی از مهمترین وسیله های ارتباطی بین افراد بشر و گسترده ترین ابزارهای انتقال دانش و اطلاعات و پیام، زبان می باشد. این زبان می تواند گونه های مختلف داشته باشد که یکی از مهم ترین و قدیمی ترین آن ها زبان تصویر است که در بهترین و گویاترین و عمومی ترین حالت توانایی بیشتری را برای انتقال برخی از اطلاعات، به خصوص عواطف، احساسات و بسیاری از مفاهیم برخوردار است. امروزه زبان تصویر در قالب های مختلف و ابعاد گسترده ی زندگی، جاری است و آنچه که به عنوان طراحی گرافیک مطرح است، برگرفته از همین زبان تصویری است . عکاسی از ابتدای اختراع، نقش مهمی در طراحی گرافیک ایفا کرده است و با پیشرفت تکنولوژی و تحول گرافیک، تکنیک های عکاسی، متحول شده تا هر چه بیشتر به اهداف طراحان گرافیک نزدیک شوند. از سبکهای مختلف عکاسی در گرافیک بهره گیری می شود، در این رساله به عکاسی و تصویر (فتوگرافی) به شیوه فرمالیستی و علل ورودش به گرافیک پرداخته می شود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از دو شیوه کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. با توجه به تاثیرات گوناگون عکاسی در گرافیک ایران در این پایان نامه سعی شده به نوع نگرش و تاثیرات آن در دوره معاصر پرداخته شود. عوامل ورود عکاسی به گرافیک معاصر چیست؟ کلید واژه ها; عکاسی، فرمالیست ، گرافیک ، معاصر ، فتوگرافیسم
كلمات كليدي : عکاسی، فرمالیست ، گرافیک ، معاصر ، فتوگرافیسم
تاريخ دفاع : 1398-03-28