بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 970180746
نام و نام خانوادگي : مستانه کریمی فریرخ
عنوان پایان نامه : تاثیر گفتمان قدرت بر کارگردانی نمایشنامه‌های پست مدرن با رویکردی برنظریات میشل فوکو
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : هومن حاجی کندی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امر قدرت با در دست داشتن ابزار‌های کنترلی و هنجار ساز که منادی احکام قانونی هستند توانسته جریان خلق اثر هنری را در دست و به ابزار دستآموز خود تبدیل سازد که رساله پیشرو با بررسی توصیفی از نظریات فوکو به‌این نتیجه دست پیدا می کند که علوم انسانی تحت اختیار حکومتی توان پیش برد اهداف اجتماعی را نداشته و نمی تواند به عنوان‌یک رسانه حتی سرگرمی ساز عمل کند بلکه تنها می تواند در دستان نیروی حاکم دست به خلق هنجار سازی‌های سیاسی برای نظام حاکم بزند. کلیدواژگان:قدرت- میشل فوکو- تئاتر- روزمرگی- علوم انسانی
كلمات كليدي : قدرت- میشل فوکو- تئاتر- روزمرگی- علوم انسانی
تاريخ دفاع : 1399-06-30