بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930593445
نام و نام خانوادگي : فاطمه سلیمانی
عنوان پایان نامه : ارائۀ راهکاری در راستای احیاء صنایع دستی مرتبط با صنعت مبلمان در ساختاری نوین برای جامعۀ امروزی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نیما نورایی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه درجوامع درحال توسعه چون ايران ،باتوجه به فرهنگ مصرف گرايی وسبك زندگی ايرانی وقرارگرفتن جامعه درمرحله گذار(سنتی به مدرن)درپژوهش فوق با بررسی چالشها ،پتانسيلهاوظرفيتهای موجود دردوحوزه صنعت مبلمان ايرانی(وجودمنابع انسانی متخصص،كپی كاری توليدكنندگان ايرانی ازمحصولات چوبی (مبلمان) وارداتی از كشورهای بيگانه وخروج ارز از كشور،بيكاری جوانان ايرانی،عدم توليد مبلمان با هويت ايرانی،كارگاههای تعطيل ونيمه تعطيل ،داشتن ارزش افزوده بالاوصادرات ارز آور و....)وصنايع دستی (داشتن بارفرهنگی ومتريال بومی ،ارزان وقابل دسترس وطبيعی ومحيط دوست،احياء هنرنمدمالی وتوليد خانگی وكارگاهی،اشتغالزايی و...) ودر نظرگرفتن 1- نيازهای كاربرگروه هدف(زنان ومردان ايرانی 25-65 سال ايرانی) 2- بررسی نمونه های موجود مبلمان تلفيقی باصنايع دستی و3-رعايت استانداردهای لازم درطراحی و ساخت وتوليد(پنج عملكرد زيبايی شناسی ،فنی ،فيزيولوژيكی واجتماعی-فرهنگی،اقتصادی و...)4-شناسايی بازارداخلی وخارجی و5- احياءهنر-صنعت درحال منسوخ شدن نمد ایرانی به خروجی ارائه صندلی راحتی ايرانی جهت بسترسازی دورهمی خانواده های ايرانی دربخش نشيمن منزل پرداخته شده است.
كلمات كليدي : صنایع دستی، صنعت مبلمان، ساختار نوین
تاريخ دفاع : 0000-00-00