بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 91288100015
نام و نام خانوادگي : محبوبه مصطفي‌لو
عنوان پایان نامه : اثربخشی موشن گرافیک (تصاویر متحرک گرافیکی) بر اضطراب، استرس و افسردگی زنان باردار و زنان غیرباردار در بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
كيارش زندي
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش: هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی موشن گرافیک بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان باردار و زنان غیرباردار بود. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع مطالعه نیمه آزمایشی، به صورت پیش آزمون – پس آزمون به همراه گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان باردار و زنان غیرباردار شهر گرگان بودند که در سال 1394 به بیمارستان شهید صیاد شیرازی شهر گرگان مراجعه نمودند. با روش نمونه گیری در دسترس، نمونه ای متشکل از 60 نفر از زنان باردار و غیر باردار (هر گروه 30 نفر) انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه DASS (فرم 21 سوالی) بود. داده ها به وسیله تحلیل کواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS-20 مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که موشن گرافیک بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان باردار و زنان غیرباردار اثربخش است (001/0). نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، می توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل مؤثر بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان باردار و زنان غیرباردار، موشن گرافیک است. واژه های کلیدی: موشن گرافیک، استرس، اضطراب، افسردگی، زنان
كلمات كليدي : موشن گرافیک، استرس، اضطراب، افسردگی، زنان
تاريخ دفاع : 1396-09-27