بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 970213197
نام و نام خانوادگي : پریسا دادخواه چیمه
عنوان پایان نامه : شیوه کارگردانی نمایشنامه های رئالیسم جادویی با تکیه بر نظریات فمینیسم انتقادی از منظر ژولیاکریستوا
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : هومن حاجی کندی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در نگاه کریستوا به عنوان یکی فمینیسم رادیکال امر زبانی خود جنسیت مردانه دارد و نمی تواتند از حقوق زنان حمایت کند، در نظر ایشان مرد سالاری متاخر شاید از زنان به عنوان یک عنصر مهم اجتماعی حمایت کند اما نمی تواند زبان و ریشه های خود را عوض کند. حال رئالیسم جادویی با در دست داشتن امر غیر طبیعی در عین حال کاملا واقعی در وجودیت شیوه ادبی به نوعی شکست ساختار های زبانی به نفع ادبیت موجود را موجب می شود که این روش با شکست شیوه های واقعی بلکه امر زبانی را نیز مورد تغییر قرار دهد و می تواند نگرش موجود در زبان مرد سالارانه را مورد نقد قرار دهد. کاید واژگان: فمینیسم، رئالیسم جادویی، کریستوا، امر زبانی
كلمات كليدي : فمینیسم، رئالیسم جادویی، کریستوا، امر زبانی
تاريخ دفاع : 1399-06-29