بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 970145681
نام و نام خانوادگي : فرشيد فرشچيان
عنوان پایان نامه : مطالعه جامعه شاختی تاتر نان و عروسک پیتر شومان با تکیه بر نظریات جامعه شناس امیل دورکیم ( مورد مطالعه جامعه کنونی ایران)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علی پویان
استاد مشاور () : ,
چكيده : دراین پایان نامه ابتدا به معرفی پیترشومان پرداختم و سپس به روشهای تجربی و کارگاهی وی رسیدم خاطراتی که از سفر به ایران داشت. ساختار عروسکی و ماسکها در نمایشهای وی و مشارکت اجتماعی و تاثیر وی در تاتر معاصر آمریکا و دوره ای که در زمان برادوی اجرا میشد و شکل و ساختار تاتر نان و عروسک و تشکیل گروه مقالات درباره پیترشومان و سپس معرفی امیل دورکیم و نظریات وی بخش آخر را تشکیل میدهد. نتیجه گیری در فصل چهارم پایان بخش رساله من میباشد
كلمات كليدي : جامعه شاختی، تاتر، نان و عروسک، پیتر شومان، امیل دورکیم، ایران،
تاريخ دفاع : 1399-06-29