بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 970228406
نام و نام خانوادگي : شمسی نادرزاده
عنوان پایان نامه : مطالعه نور و رنگ در آثار ایران درّودی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حبیب توحیدی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هنر در سبک های مختلف در طول تاریخ غالبا صبغه ای مردانه پیدا کرده و زنان را در مرتبه دوم قرار داده است. به اختصار می توان گفت این که عمده آثار هنری در طول تاریخ توسط مردان آفریده شده است، خود به خود، نقش زن را به موضوعی دست دوم بدل کرده است. البته مقصود از مردانه بودن اغلب آثار هنری این نیست که به مقوله زن در آن ها پرداخته نمی شود، بلکه این است که زنان در عمده آثار محور نیستند و فقط نقش مکمل مرد را ایفا می کنند. در آثار هنری، زنان از زاویه دید مردان معرفی، تعریف و تحلیل می شوند. در هنر سوررئالیستی هستند نقاشان بسیار معروفی که نگاه به آثار این هنرمندان از نظر نور و رنگ و در نهایت ساختار کار، می تواند برای جویندگان آثار هنرمندان ایرانی بخصوص زنان، مورد تفحص قرار بگیرد. آیا فضای کار خانم درودی ارتباطی با فضای سوررئالیستی دارد؟ فضای سوررئالیستی موجود در آثار خانم درودی می تواند پلی بین آثار مقابل نقاشی و معاصر ایران ایجاد کند.
كلمات كليدي : هنر - سبک - هنر مدرن - سوررئالیسم - هویت زن - ایران درودی
تاريخ دفاع : 1399-05-28