بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 970117782
نام و نام خانوادگي : منیژه وادی خیر
عنوان پایان نامه : ویژگی نقوش سفالینه های ایرانی اسلامی در دوره سلجوقیان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حبیب توحیدی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : فن و هنر سفالگري ایران در قرون مياني دوره اسلامي یعنی در دوره سلجوقيان، خوارزمشاهيان و ايلخانيان تحولاتی اساسی را تجربه کرد که منجر به خلق آثار متنوع با فرم ها و تزئینات گوناگون در این هنر شد. مطالعه و فهم آثاری که در این دوران در رشته های مختلف هنری خلق شده اند و درک نسبتشان با یکدیگر منجر به شناخت دقیقی از فرهنگ یک دوره می شود که با استناد به نتایج این شناخت، می توان آثار هنری هویتمند نوینی را با الهام از آثار کهن خلق کرد. از این رو پژوهش حاضر با تمرکز بر هنر سفالگری دوره سلجوقی در پی پاسخ به این سوال بر آمد که، نقوش تزئینی سفالینه های سلجوقی به چند دسته تقسیم می شوند و ویژگی های بصری آنها چیست؟ در این راستا با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از ابزارهایی چون مطالعات کتابخانه ای و مقالات و سایت های معتبر؛ اطلاعات لازم برای پاسخگویی به پرسش مذکور را گردآوری کرد و پس از تحلیل نمونه های متعدد به این نتیجه رسید که نقوش مذکور به شش دسته عمده کتیبه ها، نقشمایه های گیاهی، نقشمایه های جانوری، نقشمایه های انسانی، نقشمایه های هندسی و اشیا بی جان قابل تقسیم اند و به لحاظ ویژگی های بصری به دو دسته انتزاعی و طبیعی طبقه بندی می شوند که هر یک به فراخور طرحی که هنرمند در ذهن دارد شکلی مجزا به خود می گیرد. کلید واژه¬ها: هنرهای سنتی، سفالگری، سلجوقیان، گونه شناسی.
كلمات كليدي : هنرهای سنتی، سفالگری، سلجوقیان، گونه شناسی.
تاريخ دفاع : 1399-05-28