بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950216712
نام و نام خانوادگي : مرتضی مجدآبادی فراهانی
عنوان پایان نامه : مطالعه نشانه شناختی پوسترهای دفاع مقدس در هنرهای بصری
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
لطيفه سلامت
چكيده : در این پژوهش به بررسی نشانه شناختی پوسترهای دفاع مقدس در هنرهای تجسمی پرداخته شده است. هدف این پژوهش تدوین مجموعه¬ای منظم از رویدادهای هنرهای تجسمیِ دوران دفاع مقدس به منظور استفاده¬ی پژوهشگران و دانشگاهیان از آن است. این تحقیق از نوع «کیفی»، دارای هدف «نظری» و دارای روش «توصیفی- تحلیلی» می¬باشد. شیوه¬ی جمع¬آوری اطلاعات به¬صورت «کتابخانه¬ای- آرشیوی» و «مشاهده¬ای» بوده و شیوه¬ی تحلیل نیز به¬صورت «تطبیقی- محتوایی» می¬باشد. یافته¬ها حاکی از آن است که: طراحان پوستر دفاع مقدس، علاقه¬ی وافری در به تصویر در آوردن عنصر انسانی دارند. موضوع «مبارزه» یکی از رایج¬ترین موضوعاتی است که هنرمندان از آن بهره بردند. هم¬چنین هنرمندان از نوشته در پوسترهای مورد مطالعه کمتر استفاده کردند. هدف هنرمندان طراح حوزه ی دفاع مقدس، نشان دادن شرایط آرمانی و ارج نهادن به مقام شهادت است. در نهایت باید بیان داشت که آثار هر یک از هنرمندان دارای ویژگیِ خاص و منحصر به خود است. بهره¬مندی از تکنیک¬های مختلف، استفاده هر هنرمند از عناصر متفاوت، پرداختن به موضوعی خاص و غیره، همگی بر خاص بودن ویژگی این آثار صحه می¬گذارد. واژگان کلیدی: دفاع مقدس، هنرهای تجسمی، پوستر، نشانه شناسی.
كلمات كليدي : دفاع مقدس، هنرهای تجسمی، پوستر، نشانه شناسی.
تاريخ دفاع : 1399-06-10