بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950195277
نام و نام خانوادگي : فیروزه بامشاد
عنوان پایان نامه : کاربرد نقوش صنایع فلزی و نقش برجسته‌های ایران باستان (ساسانیان) در گرافیک محیطی و تاثیر اجتماعی آن (در مترو اصفهان)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پروین هانی طبائی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر رخشان ,
چكيده : نقوش در آیین و ادیان مختلف باستان اهمیت ویژه ای داشته و برخی از آنها به دلایل مختلف جایگاه مقدس و اسطوره ای یافته اند که برگرفته از اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی انسانها بوده و علاوه بر آن در زندگی آنها نیز تأثیر بسزایی داشته و بر اساس همین ویژگیها، در هنر هر دورانی بازتاب یافته اند. در ایران باستان نیزشماری از نقوش، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و مقدس شمرده می‌شدند. نخست در دوره ی هخامنشیان که هنرایران به سبکی منسجم دست یافت و بر اساس تعالیم زرتشت و باورهای اعتقادی، نمادهایی در هنر آنها نمود فراوانی پیدا کرد. ساسانیان نیز که خود را وارث هنر هخامنشی میدانستند، این نمادها و اسطورهها را همچنان در آثار هنری مختلف خود نشان داده و حفظ کردند. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه ی کتابخانهای تنظیم شده است، به شناخت هنر ساسانی و نقوش و فلزکاری و نقش برجسته و ... تعیین خاستگاه این نمادها ی اسطوره ای واهمیت و نقش آنها در هنر دوران ساسانی پرداخته شده است. یافته‌ها بیانگر این است که استفاده ازنقوش در هنر ساسانی ورای جنبه تزیینی، کاربرد نمادین و اعتقادی داشته و به عبارتی ریشه در باورهای مذهبی آن دوره دارد؛ نمادهایی که بیانگر شگون و برکت، خیرخواهی، باروری، جاودانگی وهمچنین دوام سلطنت وقدرت بوده اند. واژگان کلیدی: نقوش، هنر ساسانی ، گرافیک محیطی، مترو
كلمات كليدي : نقوش، هنر ساسانی ، گرافیک محیطی، مترو
تاريخ دفاع : 1398-04-15