بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950495954
نام و نام خانوادگي : حمید رنجبران
عنوان پایان نامه : تأثیر مدیا(سینما و تلویزیون) بر تئاتر با پژوهشی بر آثار سرگئی آیزنشتاین با اجرا خواستگاری آنتون چخوف
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : كارگرداني نمايش
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علی پویان
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه و در قرن حاضر، هنر، قدرت بی بدیل خویش را در لباس های مختلف در معرض دید جهانیان قرار می دهد وگذاف نیست که بگوییم، صاحبان این قدرت صاحبان اصلی قدرت در جهان هستند، هر چند ممکن است عده ای هم از آن در اهداف شوم خود استفاده کنند. .برترین این قدرت ها در تکامل جوامع سینما و تلویزیون است که هر دو فرزند تئاتر هستند . در پژوهش حاضر کوشش شده است تاثیر مدیا ( سینما و تلویزوین ) این دو فرزند خلف بر مادرشان تئاتر در دو حوزه محتوا و فرم بررسی شود . در حوزه محتوا به ریشه هنر فی نفسه هنر برگشته ایم و در فرم نیز با اتکا به شناخت آیزنشتاین، اثر رزمناو پوتمکین بزرگترین اثر وی دیده و نقد و بررسی می شود و همچنین شناخت شخصیت آنتون چخوف و تحلیل شخصیت و اثر نمایشنامه خواستگاری وی که نگارنده پایان نامه ، بیش از نیمی از این نمایشنامه را برای امروزی کردن و قابلیت استفاده از مدیا بازنویسی نمود که آن ضمیمه پایان نامه می باشد .لذا در کل، نگرش نویسنده پایان نامه از ابتدا تا انتها همچون روش آیزنشتاین استفاده از روش قیاس بوده و با طرح کلی مباحث، قدم به قدم به جزییات با مصادیق پرداخته است تا تاثیر مدیا بر تئاتر موشکافانه تر دیده شود
كلمات كليدي : آیزنشتاین، فیلم رزمناو پوتمکین، فرم و محتوی، ، تئاتر و مدیا.آنتون چخوف، نمایش نامه خواستگاری
تاريخ دفاع : 1398-06-06