بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۶۰۲۶۱۴۱۱
نام و نام خانوادگي : پدرام بهرامی فر
عنوان پایان نامه : مطالعه تطبیقی سینمای دهه ۴۰ و۶۰ با تکیه بر ایدئولوژی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی سینمای دهه ۴۰ و دهه ۶۰ ایران با تکیه بر ایدئولوژی قالب است و رویکرد بکار رفته ، بینامتنیت میباشد که توسط ژولیا کریستوا مطرح شده است. روش جمع آوری اطلاعات مطالعه حاضر به شیوه میدانی و کتابخانه ای بوده است . نتایج پژوهش حاضر که با روش تحقیق تطبیقی و توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد ، اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژيﻫﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﺮ ﻓﺎﻧﺘﺰيﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ ﺳﻮار ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻣﺼﺎدره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦﺳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻛﻨﺸﮕﺮي ﺳﻮژهﻫﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﺧﻮد دﺳﺘﻜﺎري و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻓﺎﻧﺘﺰي ﻋﺪه اي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد و ﺳﻌﺎدت از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را در ﻣﻨﺸﻮر ﻛﻮرش و اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻏﺮب ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ، ﺿﺪ ﻏﺮب ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ، ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ، ﻗﻮﻣﻴﺘﻲ و .... ﻓﺎﻧﺘﺰيﻫﺎي ﺳﻮژهﻫﺎ را در دﺳﺖ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻴﻞ ﺳﻮژهﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. حال اگر بخواهیم در بینامتنیت فیلمها در دهه ۴۰ به دنبال ایدئولوژی بگردیم به پندها و پندارهای اخلاقی با پایان بندی خوش که نشان از پیروزی طبقه متوسط نوظهور داشت ودر دهه ۶۰ اگر چه هنر جنگ مضمون گرا و پیام رسان بود اما با انگاره تقدس جنگ و دفاع از اسلام همسو بود که نوعی ایدئالیسم مذهبی را در سینمای جنگ بازنمایی می کردخواهیم رسید، بنابر این به عنوان پاسخ به این سوال که ایدئولوژی چه تاثیری بر روی ژانر فیلمها در دهه ۴۰ و ۶۰ ایران داشته است ژانر اجتماعی برای دهه ۴۰ و ژانر جنگی برای دهه ۶۰ جواب سوال ما خواهد بود.
كلمات كليدي : مطالعه تطبیقی، آثار سینمایی، ایران، ایدئولوژی
تاريخ دفاع : 1398-11-20