بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950059498
نام و نام خانوادگي : عرفانه عزیزی
عنوان پایان نامه : بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی و ارتقاء سطح تحصیلات کودکان کار بین 5 تا 15 سال مقیم شهر تهران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سالومه سروری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد نوری ,
چكيده : روند رو به رشد پديده كودك كار در سال هاي اخير دركشور ما و تبديل آن به يك مسئله¬ي اجتماعي، باعث شده ضرورت وجود حمايت هاي مردمي،‌ در كنار سازمان هاي دولتي در اين حوزه،‌ بيش از پيش احساس شود. كودكان كار ساعات طولاني از روز را در محيط بيرون از خانه، به قصد كار در خيابان و كارگاه مي گذرانند و اين امر موجب مي شود اين كودكان مورد انواع آسيب ها از جمله تعرض، بهره كشي،‌ خشونت و ساير آسيب هاي روحي و جسمي قرار بگيرند. اقداماتي كه تا به حال در زمينه حمايت از كودكان كار،‌ توسط سازمان هاي مردم نهاد انجام گرفته،‌ شامل آموزش به اين كودكان و تلاش در جهت حذف كار آنها، از طريق فرهنگ سازي براي خانواده هايشان مي باشد،‌ امري كه تحقق آن،‌ به دليل نياز خانوئاده ها به درآمد كودكانشان،‌ ناممكن بوده و موجب مي شود اين خانواده ها، كودكانشان را در محيط هايي به دور از ديد ديگران،‌ به كسب درآمد وادارند. و اين عمل،‌ آسيب هاي بيش تري را متوجه اين كودكان مي سازد. مؤسسات آموزشي فعال در اين حوزه نيز، غالبا در مناطق محدودي فعاليت مي كنند و اقدامات مؤثري در زمينه توانمندسازي اقتصادي و مهارتي اين كودكان انجام نمي دهند. بنابراين نياز به مراكزي احساس مي شود كه علاوه بر آموزش مهارت هاي كاربردي به كودكان كار،‌ شرايطي را فراهم كنند كه اين كودكان در محيطي سالم و بدون آسيب، به كسب درآمد براي خود و خانواده شان، از طريق آسان ترين راه پرداخته، و تعاملات اجتماعي مثبت و مؤثري با ساير افراد و شهروندان جامعه داشته باشند. در اين پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحقيق توصيفي، اطلاعاتي حاصل از مطالعات كتابخانه اي (تعاريف مربوط به كودكان كار، قوانين موجود در اين حوزه و ...) و مطالعات ميداني (مصاحبه با مددكاران و كودكان كار مؤسسه پويا و ...) گردآوري شده است. پس از تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از مطالعات كتابخانه اي و ميداني در فصل چهارم، نتايجي در قالب ليست بايدهاي طراحي در آخر اين فصل آورده شده، سپس براساس اين نتايج، طرح پيشنهادي در قالب مركز آموزشي كودكان كار، در فصل پنجم ارائه شده است.
كلمات كليدي : اجتماعی، اقتصادی، کودکان، تهران
تاريخ دفاع : 1397-11-10