بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920523576
نام و نام خانوادگي : ميلاد محسنيان
عنوان پایان نامه : بررسي تطبيقي نوازندگي پيانو در سيستم‌هاي آموزشي روسي ،انگليسي و آلماني
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : موسيقى
رشته/گرایش تحصيلي : نوازندگي سازجهاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد سریر ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسن ریاحی ,
چكيده : این مقاله روش های نوازندگی پیانو در سیستم های آموزشی روسی، انگلیسی و آلمانی را مورد بررسی تطبیقی قرار می دهد. و روش های مفید فایده برای هنرجویان ایرانی را از این سیستم ها استخراج می کند. منابع محدودی در مورد بررسی روش های مختلف نوازندگی پیانو در سیستم های مختلف موجود است و در این مقاله سعی شده است که تحلیل جامعی پیرامون این موضوع انجام شود. موارد بررسی شده شامل روش های تمرینی، عادات و سبک زندگی هشت کنسرت پیانیست برجسته مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. همچنین تحلیل تکنیک نوازندگی پیانو که از اواسط قرن نوزدهم میلادی به کار گرفته شده است، از جمله مطالب مورد توجه این مقاله است. تمرینات نوازندگی شامل مسائل فیزیکی و همچنین روحی است که در نحوه ی تمرین یک نوازنده حائز اهمیت است. همچنین فلسفه ی تکنیک در نوازندگی و اهمیت آن در اجرای صحنه ای موشکافی شده است. نصایح نوازندگان ویرتئوز قدیمی تر با پیشنهادهای این هشت نوازنده ی کنسرتی مورد مقایسه قرار گرفته و نکات مثبت و منفی روتین های تمرینی مورد بحث قرار گرفته. مطالب این تحقیق برای تمام هنرجویان و دانشجویان نوازندگی پیانو و نیز همچنین اساتیدی که قصد دارند روش تدریس گسترده تری را در زمینه ی تکنیک نوازندگی ارائه دهند، قابل استفاده و سودمند خواهد بود.
كلمات كليدي : نوازندگي، پيانو، روسي، انگليسي، آلماني
تاريخ دفاع : 1395-03-05