بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940519519
نام و نام خانوادگي : محمد حسین مجد طاهری
عنوان پایان نامه : بررسی تجربه روان تنی بازیگر مقدس در مقایسه با تجربه محکومین به اعدام با تاکید بر نظریات یرژی گروتفسکی و ژاک لکان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سهیلا نجم
استاد مشاور () : ,
چكيده : یرژی گروتفسکی یکی از بزرگترین کارگردانان تئاتر تجربی در لهستان به دنیا آمده است، وی فردی صاحب نظر در زمینه کارگردانی و هدایت بازیگر است. فهم و ادراک تئاتر گروتفسکی در پی یک فرایند طولانی مطالعه و پژوهش، و در یک بافت پیوسته امکان پذیر است و همیشه فعالیت های وی مورد توجه گروه های تجربی زیادی بوده است. شناخت بنیان‌ها و ریشه‌های نظری فعالیت‌های گروتفسکی می‌تواند کمکی برای چنین گروه‌هایی در عرصه فعالیت‌های اجرایی و تمریناتشان باشد. در این پژوهش به طور خاص ما می خواهیم به بررسی و رشد تجربه روان تنی بازیگر و بهترین آشکار سازی تکانه های بدنی-روانی در راستای قربانی شدن بپردازیم تا فهم صحیحی از واژه بازیگر مقدس گروتفسکی(تئاتر و پارا تئاتر) باشد؛ و در نهایت بتوان به واسطه ی نظریات ژاک لکان این تجربه روان تنی به واسطه ی امر نمادین(امر زبانی)قابل ثبت شود و به اوج خود، ژوئیسانس برسد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به انجام رسيده است. واژه های کلیدی: گروتفسکی، تئاتر تجربی، تئاتر، لهستان، قربانی شدن، بازیگرمقدس، پاراتئاتر، لکان، روان-تن، امر نمادین،امر زبانی، ژوئیسانس
كلمات كليدي : گروتفسکی، تئاتر تجربی، تئاتر، لهستان، قربانی شدن، بازیگرمقدس، پاراتئاتر، لکان، روان-تن، امر نمادین،امر زبانی، ژوئیسانس
تاريخ دفاع : 1398-06-16