بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950005130
نام و نام خانوادگي : مریم چمن جوی خباز
عنوان پایان نامه : تحلیل بصری عناصر گرافیک پروپاگاندا(تبلیغات سیاسی) (با تأکید بر پوسترهای انقلاب اکتبر روسیه و حزب نازی آلمان)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
شهاب الدین عادل
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمدهادی دانش ,
چكيده : پژوهش انجام شده در قالب پایان¬نامه کارشناسی ارشد، تلاشی تحقیقاتی در نوع توصیفی ـ تحلیلی در خصوص تحلیل بصری عناصر گرافیک پروپاگاندا (تبلیغات سیاسی) (با تاکید بر پوسترهای انقلاب اکتبر روسیه و حزب نازی آلمان) است، که از طریق مطالعه¬ منابع مکتوب موجود و بررسی آثار گرافیکی بجا مانده در موزه¬های معتبر و با پژوهش و توصیف و تحلیل شکل گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و تحلیل عناصر گرافیکی بکار رفته در پوسترهای تبلیغات سیاسی و طراحی آنها است. که نقش موثری در شکل¬گیری انقلاب اکتبر و حزب نازی آلمان داشته¬اند. طراحان در این دو جنبش سیاسی در موقعیت¬های اجتماعی و سیاسی دوران خود تلاش کردند تا برای همسو کردن مردم در رسیدن به اهداف سیاسی رهبران از نشانه¬های گرافیکی، رنگ، فرم، شعار و عکس رهبران استفاده کنند تا به انتظارات سیاسی و اجتماعی دست یابند. در این پژوهش با گزینش پوسترهایی از روسیه و آلمان و تحلیل پیام¬های نشانه¬ای در آنها، شیوه¬ها و رویکردهای استفاده شده و نقش آنها در رساندن پیام در دو جامعه مختلف مورد بررسی قرار گرفته شده است و به تفسیر معانی پنهان این تصاویر با موضوع مشترک «انقلاب» پرداخته شده است. و در پایان به این نتیجه می¬رسد که، طراحان پوستر در هر کشور از عناصر بصری، نوشتاری و غیره استفاده می¬کنند که ریشه ای عمیق در فرهنگ و تمدن، آداب زندگی و اعتقادات مردم و رهبران آنها دارد. و زمینه¬های اجتماعی، فرهنگ بصری و سواد علمی جامعه از عوامل اصلی ایجاد پوسترها در هر یک از کشورها بوده است و تاثیر بسزایی در طراحی پوسترها دارد. واژه¬های کلیدی : تبلیغات ـ تبلیغات سیاسی ـ پروپاگاندا ـ انقلاب اکتبر ـ روسیه ـ حزب نازی ـ آلمان ـ جنگ جهانی دوم
كلمات كليدي : تبلیغات ـ تبلیغات سیاسی ـ پروپاگاندا ـ انقلاب اکتبر ـ روسیه ـ حزب نازی ـ آلمان ـ جنگ جهانی دوم
تاريخ دفاع : 1398-06-16