بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920523434
نام و نام خانوادگي : زهره عسگری ولاشانی
عنوان پایان نامه : بررسی شخصیت پردازی در آثار شان تن تصویرساز معاصر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نادر موسوی فاطمی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمدهادی دانش ,
چكيده : شان تن تصویر گر و مولف استرالیایی ،سبک سورئال دارد و تصویرسازی های وی محدود به خردسالان و کودکان نمیباشد و کتاب های وی برای بزرگسالان قابل مطالعه و مفید است.سبک فراواقعی وی چنان شخصیت ها را میپردازد که به نظر کودکانه و غیر قابل باور هستند.در متن و تصاویر کتاب های وی شخصیت ها ظاهری غیر قابل باور دارند و اما تمام ویژگی ها ی انتصابی و رفتاری شان واقعی و حقیقی است و متن را در خود جای داده اند. رنگ آمیزی ها ،فضاسازی ها نیاز به نگارش را به حداقل میرساند و تلفیق جملاتی چند و گاها خالی از متن پیام را از حالات و ویژگی های رفتاری و تصویری کتاب ها به خواننده میرساند. در ادامه ی پژوهش نقاشان ،فیلمسازان وهنرمندان سبک سورئال و پیشتازان اولیه این سبک مطرح شده اند. هنرمندان ادامه دهنده و یا منتقد آنچه هستند که پیش از آنها بوده است. شان تن نیز از هنرمندانی چون آنتونی براون الهام میگیرد و شاید هنرمندانی راهم نقد میکند. شان تن عکاسی میکند و عکس ها کمک بسیاری به او میکند.هر هنرمند سبک خود را در تصویر سازی دارد و آنچه اهمیت دارد آن است که افراد بیشتری با تصاویر ارتباط برقرار میکنند. ادبیات و تصویر سازی دو رکن جدا نشدنی و به هم پیوسته کارهای شان تن هستند .و در این پژوهش اول به صورت جدا بررسی و سپس در کارهای این هنرمند توضیح داده شدند. در آخر میتوان نتیجه گرفت شان تن علاوه بر آگاهی و تسلط بر تصویر و طراحی و تکنیک از ادبیات آگاهی کامل دارد. شخصیت و خلق فضا را می شناسد و به راستی که او تصویر سازی مؤلف است. شناخت کافی و به روز او از ادبیات موجب می شود که در ترجمه متن به تصویر دچار مشکل انحراف و پیچیدگی نگردد. و گفتگوی تصویری وی است که موجب می شود او با استفاده از کمترین متن موفقترین انتقال مفهومی و موضوعی را میسر ساخته و از همین رو مخاطب با مشاهده تصاویر مجذوب اثر شده و در اثر مغروق شود. از همین روست که میبینیم شان تن تصویرساز و هنرمند قشر خاص یا سن خاص نیست. کلید واژگان: شخصیت پردازی،تصویرسازی،شان تن
كلمات كليدي : شخصیت پردازی،تصویرسازی،شان تن
تاريخ دفاع : 1396-06-21