بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950294005
نام و نام خانوادگي : یاسمین پی‌داودی
عنوان پایان نامه : بررسی نقش زمان به عنوان عنصر دراماتیک در نمایشنامه‌های سفری طولانی از روز به شب و میمون پشمالو نوشتۀ یوجیل اونیل، با رویکرد روایت‌شناسی ژرار ژنت
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
عطاالله کوپال
استاد مشاور () : ,
چكيده : روایت و روایتگری از پیشینه‌ای کهن برخوردار است و آغاز آن‌را از ارسطو دانسته‌اند. اما روایت و روایتگری امروز، نظریه‌های علمی صاحب‌نظرانی را شامل می‌شود که جمعی از آنان نظریه‌پردازان ساختارگرا می‌باشند. ساختارگرایان برای روایت دو نوع زمان را قائل هستند: زمان متن و زمان داستان. این نوع از نگاه نسبت به زمان در روایت، به قرن بیستم بازمی‌گردد. بررسی زمان در روایت دو نمایشنامۀ سفری طولانی از روز به شب و گوریل‌پشمالو امکانی برای بررسی زمان روایت از نظر ساختارگرایان در این پایان‌نامه است. بررسی‌های به‌عمل آمده به شیوۀ استقرایی و توصیفی در این پایان‌نامه نشان‌می‌دهد که دو نمایشنامۀ یادشده همخوانی معناداری با ویژگی‌های زمان متن دارند. در این پایان‌نامه سعی شده است در این نمایشنامه‌ها ویژگی‌هایی مانند اغتشاش زمانی و مکانی، تداعی اتفاقات و زمان‌روایی و ویژگی‌های دیگری مانند: روایت‌شناسی _ روایت در داستان _ زمان ارائۀ داستان _ زمان درون متن _ نظم و ترتیب _ روایت گذشته‌نگر شامل گذشته‌نگر مرکب _ گذشته‌نگر آینده‌نگر _ زمان‌پریشی _ گذشته‌نگر درونی _ گذشته‌نگر بیرونی و ... بررسی شود. پس از این، نمایشنامه‌های میمون‌پشمالو و سفری طولانی از روز به شب تحلیل شد، نظرات ژرار ژنت در ارتباط با روایت زمان، در این دو نمایشنامه مورد شناسایی قرار گرفت و در پایان این بخش نظری این دو نمایشنامه مقایسه گردید. این رساله پاسخگوی سوالات مطرح شدۀ زیر است: 1- زمان فراتر از زمان تقویمی دارای چه گسترهای است؟ 2- انواع زمان درون متنی و زمان صرف شده برای مطالعه و ارائۀ اثر چیست؟ 3- ویژگی‌های خاص نظریۀ روایت زمان ژرار ژنت کدام است؟ 4- چگونه میتوان نظریۀ روایت زمان ژرار ژنت را در نمایشنامه (به عنوان نمونه در دو نماشینامۀ سفر طولانی روز در شب و گوریل پشمالو نوشته یوجین اونیل) تعمیم بخشید؟ سپس به استناد جملات و توضیحات هر دو نمایشنامه پاسخ سوالات فوق ارائه گردید و با قید جزئیات و مستندات دو نمایشنامه، بخش‌های مختلف نظریۀ ژرار ژنت تطبیق داده شد. همچنین فرضیۀ امکان جستجوی نظریۀ روایت زمان ژرار ژنت در نمایشنامه‌ها، خصوصا این دو نمایشنامۀ اونیل به صورت عملی اثبات گردید. برای چنین اثباتی، ابتدا همۀ بخش‌های مرتبط با نظریۀ ژنت تعریف شد و به استناد آن تعریف‌ها، نمایشنامه‌‌ها، جداگانه کالبدشکافی گردید و همۀ آنچه را که در این دو اثر با نظر ژنت مطابقت می‌کرد، شناسایی، معرفی و مورد استناد قرار گرفت. این پایان نامه با روش کتابخانه‌ای و تحلیلی– تطبیقی، پژوهش و نگارش یافته است و به بخش‌هایی از نظریات ژنت که در متن نمایشنامه‌ها وجود نداشت هم اشاره گردید. در عمل این نتیجه نیز حاصل شد که اگر چه نظریۀ روایت زمان ژنت در آثار تئاتری قابل اجرا است اما افزودن افزوده‌هایی بر این نظریه ضررورت دارد. در بخش عملی نیز نمایشنامۀ «در کوچۀ خوشبختی» نوشتۀ پژوهشگر این رساله ارائه شد. واژگان کلیدی: روایت‌شناسی ساختارگرا _ روایت زمان _ ژرار ژنت _ یوجین اونیل _ نمایشنامۀ میمون‌پشمالو _ نمایشنامۀ سفری طولانی از روز به شب.
كلمات كليدي : روایت‌شناسی ساختارگرا _ روایت زمان _ ژرار ژنت _ یوجین اونیل _ نمایشنامۀ میمون‌پشمالو _ نمایشنامۀ سفری طولانی از روز به شب.
تاريخ دفاع : 1398-04-17