بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950502974
نام و نام خانوادگي : سیده نیوشا سید جلالی
عنوان پایان نامه : بررسی نقش پرندگان نمادین با توجه به رنگ و خط در نگارگری مکتب صفوی (تبریز)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حبیب توحیدی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق پیرامون نقش نمادین پرندگان با توجه به رنگ و خط در نگارگری دوره صفویه تبریز می باشد که طی 5 فصل مورد بررسی قرار گرفته است.بحث رنگ و خط از عناصر اصلی نگارگری محسوب میشوند که با توجه به عوامل زیبایی شناختی رنگ میتوان به عمق هدف نگارگر پی برد. با بررسی خط نگارگر به درک و فهمی از نقاشی میرسیم. در این پژوهش به طور اخص بررسی تحولات تصویری و کنش نمادین پرندگان دوره صفوی مد نظر بوده است.به این منظور پس از نگاهی مختصر به نگارگری عصر صفوی ،نقش نمادین پرندگان و نیز تصویر پرندگان نمادین پژوهش شده است.پس ،از طریق ارتباط بصری پرندگان با اجزا و با کل نگاره و نیز تلفیق آن ،دستاوردهای ذهنی و تصویری از موضوع نقاشی شده طرح گردیده است. مجموع مطالب ارائه شده میتواند گامی باشد برای درک حقیقی مفاهیم نهفته در ورای تصویر پرندگان در نگار گری دوره صفوی.
كلمات كليدي : پرندگان، نگارگری، مکتب صفوی
تاريخ دفاع : 1398-04-23