بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930624186
نام و نام خانوادگي : احمد ولاشجردی
عنوان پایان نامه : بررسی مفهوم Avant-garde در تئاتر با تکیه بر زمینه‌های فلسفی آثار ساموئل بکت
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فرهاد نارستان طالش ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : نگارنده در این پژوهشنامه به بررسی و مفهوم جنبش آوانگارد (به جنبشی اطلاق می‌شود که در اواخر قرن نوزدهم از راه سیاست به سایر مقوله ها و از جمله هنر تئاتر سرایت پیدا کرد.) با تکیه بر فلسفه آثار یکی از سرشناس ترین نویسندگان این جنبش " ساموئل بکت" می‌پردازد. نویسنده ای که فجایعی از زندگی انسان را در غرب، با پیشرفته و ابتکاری ترین تکنیک‌های تئاتری به نمایش گذاشته است. وی عمیق ترین مسائل فکری، اجتماعی و فلسفی را با نوآوری‌های فراوان تکنیکی بیان کرده و آثاری به وجود آورده که از نظر محتوی و تکنیک تئاتری می‌تواند برای ما قابل استفاده باشد. از نظر شیوه‌های بیانی یا تکنیک‌های تئاتری بسیار اهمیت دارد. قابل ذکر است برخی از تکنیک‌های تئاتری در اثر بیان عقاید به وجود می‌آیند. اما پس از کامل شدن؛ خودشان را مستقل می‌گردانند که در نتیجه برای بیان هر گونه فکر و اندیشه ای قابل استفاده و مفید قرار می‌گیرند و محتوایی که در رابطه با آن به وجود آورده اند. سرمایه‌های تئاتر بشری خواهند بود و دیگر در انحصار فرهنگ خاصی قرار نمی‌گیرند و همه افراد می‌توانند از آنها استفاده کنند. به عبارت دیگر جهان شمول می‌شوند. بکت پیش از هر نویسنده دیگری ابهام روحی انسان غربی را زمینه کار خود قرار داده. به نظر او، هم در دنیای درونی و هم بیرونی انسان؛ تناقض وجود دارد. انسان از معانی ادراکات خود عاجز مانده است. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش مطرح می‌گردد که انسان چگونه می‌تواند بدون مقدسات؛ شخصیت خود را از خطر فروپاشی نجات دهد؟ بنابراین آثار بکت در آخرین تحلیل، برای یافتن ایمانی مطلق است که پژوهنده در این جستاره به آنها خواهد پرداخت. وازگان كليدي: تئاتر، ساموئل بکت، زمینه‌های فلسفی
كلمات كليدي : تئاتر، ساموئل بکت، زمینه‌های فلسفی
تاريخ دفاع : 1396-06-21