بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950064978
نام و نام خانوادگي : سوگل برخوردار كاشاني
عنوان پایان نامه : بررسی عناصر مبلمان شهری در قالب کیفیت ارتباط و تعامل با کودک با رویکرد تعامل گرا
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد نوری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : نیما نورایی ,
چكيده : در عصر حاضر که دوره حکمرانی تکنولوژی هوشمند را شاهد هستیم با توجه به گروه سنی مورد بررسی که کودکان در دوره میانه سنی می باشند و آنها بیشترین زمان آزاد خود را در دنیای مجازی می گذرانند و شاهد عدم ارتباط با دیگر کودکان و برقراری ارتباط از جمله دوست یابی، رقابت، کنجکاوی و ... در آنها قابل رویت می باشد و هیچگونه شناختی نسبت به محیط پیرامون زندگی خود ندارند و آنها در زمان حظور در فضای شهری با محیط پیرامون خود هیچگونه تعامل با هویت و محیط پیرامون خود برقرار نمی کنند . باتوجه به اینکه کودکان ارزشمندترین سرمایه هر کشور محسوب می شوند و آموزش جهت فراگیری باید از سنین پایین آغاز گردد، در این پروژه تحقیقات به صورت میدانی و کتابخانه ای با بررسی خصویات کودک و فضاهای شهری سعی در ایجاد نمودن تعامل کودک با هویت و معماری فضای شهری در قالب مبلمان شهری برای آنها با رویکرد تعامل گرا در دو قسمت تئوری و عملی در نظر گرفته شده است که در آن طراحی وسیله بازی برای کودک با در نظر گرفتن خواسته ها، خصوصیات و محدودیتهای گروه استفاده کننده و شرایط تولید و در نظر داشتن ویژگی های رویکرد تعامل گرا سعی شده است تا محصول با ویژگی های مورد بررسی هم راستا بوده و ارتباط بیشتری با دنیای بیرون برقرار نماید و استفاده از طرح تا حد امکان در مکانهای مختلف میسر باشد.
كلمات كليدي : مبلمان شهری، کودک، رویکرد تعامل گرا
تاريخ دفاع : 1397-11-10